மாவீரர் நாளில்...!

மாவீரர் நாளில்....!

தம் உயிர் விதைத்தவர்களை வணங்குவோம்!

வினைகளை எதிர்நோக்கி,

வெற்றிகளை பெற,

வீர வணக்கம்

சொல்வோம்....!

செய்வோம் .....!

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: