சென்றது எங்கே...?

சந்தோஷங்களை பகிர்ந்துகொண்ட உறவுகள்!

நிதி கேட்டு வரும் அரசியல்வாதிகள்!

நன்கொடை நாடி வரும் ஆன்மீகவாதிகள்!

மற்றவர்களுக்கு புரியாமல் பேசும் அறிவுஜீவிகள்!

சென்றது எங்கே...?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: