இசையை கொஞ்சம் ரசிப்போம்...!

டிரைப்பண்ணி பாருங்களேன்...!

சில நிமிடங்களுக்கு

மகிழ்ச்சியையும்,

அந்த சில நிமிடங்களுக்குபிறகு

மனதில் கொஞ்சம் உற்சாகத்தையும்

கொடுக்கும் வகையிலான இந்த

மேற்கத்திய இசையையும் கொஞ்சம்

ரசித்துத்தான் பாருங்களேன்....!!


0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: