மாதுரி ரிட்டர்ன்ஸ் - வீக் எண்ட் கலக்கல்ஸ்
1 பேர் கமெண்டிட்டாங்க:

said...

எனக்கு மிகவும் பிடித்த தேவதை.

இந்த பாட்டைவிட

நஜரேமிலி தில் தடுக்கா மேரி

ஐ லவ் யூ ராஜா பாடலும்,

மேரா பியா கர் ஆயா ஓ ராமுஜியும் கலக்கல்.