சுதந்திரத்தை போற்றுவோம்...!
தம் வாழ்க்கையையே, நம் சுதந்திரத்திற்காக அர்ப்பணித்த

பெரியோர்களை

வணங்கி,

போராடி பெற்ற சுதந்திரத்தை போற்றுவோம்!

ஜெய்ஹிந்த்..!

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: