நாளை முதல் சிவாஜி...!


அனைவராலும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட,..!


அனைவரின் உள்ளங்களையும் ஆரவாரபடுத்தபோகும்,...!


அனைவருக்கும் மனதில் திருப்தியை அளிக்கப்போகும்...!


தமிழ் சினிமாவின் பிருமாண்ட படைப்பான சிவாஜி

பற்றிய மொக்கை பதிவுகளின் கவுண்ட் டவுன்

ஸ்டார்ட்...!

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: