(+) பின்னே (-) ம்

எங்கும்...!

எப்போதும்...!

எந்த செயலிலும்,

எந்த உறவிலும்,

எந்த தொடர்பிலும்,

எந்த பழக்கத்திலும்,

எந்த சூழ்நிலையிலும்,

+ களை பிரதிபலியுங்கள்

- களை மனத்துக்குள் வையுங்கள்

வளமான வாழ்வு

வாழ பழகுங்கள்

வாழ்ந்து பழகுங்கள்!

வாழ்ந்து பாருங்கள்..!!

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: